استرانگ سرویس جهت اریه سرویس خدمات پس از فروش استرانگ در کل کشور راه اندازی شده است
مشتریان محترم میتوانند جهت فعال شدن سیستم گارانتی و خدمات پس از فروش استرانگ در صفجه خدمات پس از فروش
اطلاعات دستگاه خریداری شده خود را وارد نمایند